วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นวัฒกรรมธุรกิจ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกระดับชั้นนำของอาเซียน

พันธกิจ

1.สร้างสรรค์นวัฒกรรมการออกแบบ ติดตั้ง ระบบพลังงานจากโชล่าเซล พลังงานจากกังหันลม และพลังงานจากชีวมวล
2.การให้คำปรึกษา การอบรมพัฒนา การวิจัยและการพัฒนาวิทยาการธุรกิจพลังทดแทนและพลังงานทางเลือก
3.แสวงหาหุ่นส่วนยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและอาเซียนเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และมวลมนุษย์ชาติ
4.พัฒนาบริษัทให้มีมาตรฐานสากลมีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร สร้างบุคลากรที่มีความเชียวชาญ มีความมั่นคงในชีวิต และความเชื่อมั่นต่อบริษัท

เป้าประสงค์

1.การเติบโตของยอดขายรวมสะสมภายในปี ค.ศ.2022 ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 3,000,000,000 บาท กำไร สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของกำไรสะสม และภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 200,000,000 บาท กำไรสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
2.ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใน ค.ศ.2022
3.ดัชนีความเชื่อมั่นของหุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4.บริษัทมีความพร้อมในการพัฒนาตามเกณฑ์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์