การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas to Energy)

การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill Gas to Energy)

ปริมาณขยะในประเทศไทย

สถานภาพพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

 

ที่มา : https://www.dede.go.th/