SOLAR PV ROOFTOP ทำงานอย่างไร

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Solar PV Rooftop

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้าฯ (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า หากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

Solar PV Rooftop มีอุปกรณ์ประกอบระบบที่สำคัญคือ

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
  • โครงรองรับแผง (Mounting Structure)
  • ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC (MDB Solar to Main Owner)
  • เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid-tie INVERTER)

การบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างง่าย

การทำความสะอาด แนวทางที่ถูกต้อง

  • อ่านคู่มือของแผงโซล่าร์ให้ชัดเจน ถึงวิธีการทำความสะอาด
  • สำรวจว่าได้ทำการปิดวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และสำรวจว่าไม่มีส่วนไหนของแผง
    แตก ชำรุด ข้อต่อของสายไฟถ้าหลวมให้ทำการขันให้แน่น
  • หยิบกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะที่ปลิวมา ออกจากแผง และตัดกิ่งไม้ที่บังแผงตามเหมาะสม
  • ทำความสะอาดด้วยผ้า หรือโฟมชุบน้ำอุ่น ผสมน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่กัดกร่อน

 

credit : http://www.solartron.co.th/thai/solarpvrooftop