หลักการทำงานของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

หลักการทำงานของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์หรือ PhotoVoltaic (PV) Cell จะมีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 อย่างดังนี้

  • การดูดซึมของแสงเพื่อสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮล หรือ เอ็กซิตอน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • การแยกต่างหากของตัวขนส่งประจุที่ต่างชนิดกัน
  • การสกัดการแยกออกจากกันของตัวขนส่งเหล่านั้นออกไปยังวงจรภายนอก

ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ ชุดถูกประกอบเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) เพื่อในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดด หลายๆ เซลล์รวมเข้ามาเป็นกลุ่มๆ ทุกกลุ่มวางตัวเป็นหนึ่งแผง เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงหรือหนึ่ง “โมดูลของเซลล์แสงอาทิตย์” ซึ่งจะแตกต่างจาก “โมดูล ความร้อนแสงอาทิตย์” หรือ “แผงน้ำร้อนแสงอาทิตย์”

 

แผงโซล่าเซลล์ หลังการติดตั้งบนหลังคา

พลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งถูกเรียกขานว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างของการนำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ กลุ่มของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ แผงที่เชื่อมต่อกันเรียกว่า “อาเรย์” หรือ เรียกว่าการต่อแบบ อนุกรม ซึงจะทำให้ค่า โวลล์นั้นเพิ่มขึ้น แต่ค่ากระแสเท่าเดิม โดยตัววงจรแผงเข้ากับตัวแปลงไฟ หรือที่เราเรียกว่า ตัว Inverter ซึงทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ และทำการ synchronize กับระบบไฟของการไฟฟ้าที่เรียกว่า กริด(Grid) โดยจะไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เนื่องจาก ตัว Inverter ที่เราเลือกใช้นั้นได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคแล้ว

 

credit : https://www.kitjarak.com/article/12/หลักการทำงานของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์