มหัศจรรย์เชื้อเพลิงพลังสุริยะ(Solar Fuel Production)

เชื้อเพลิงพลังสุริยะ

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ (ที่มาของรูปภาพ website : jcount)

เชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นับเป็นเชื้อเพลิงเคมีสังเคราะห์อย่างหนึ่งที่ให้พลังงานทั้งทางทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะให้พลังงานในสภาพของแสงหรือความร้อน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการเชื่อมระหว่างไฮโดรเจนและน้ำนั้นทำให้สารประกอบแยกตัวได้อย่างอิสระและสามารถเชื่อมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทนในรูปแบบสังเคราะห์เหลวหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้นั้นเอง

เชื้อเพลิงพลังสุริยะ

กระบวนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกลไกทางพัธุกรรมจุลินทรีย์ สามารถผลิตเชื้อเพลิงน้ำมันได้
(ที่มาของรูปภาพ website : cnet)

แสงอาทิตย์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สามารถแปลงให้เป็นพลังงานเคมีได้ โดยกระบวนการลดอนุภาคโปรตอนไปเป็นก๊าซไฮโดรเจน หรือจากกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์สู่สารประกอบอินทรีย์ นอกจากนี้ ข้อดีของเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ คือ สามารถผลิตและเก็บไว้ใช้ได้ และเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ก็ยังสามารถใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วย ทำให้ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงที่มีความหลากหลายดังกล่าวสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

เชื้อเพลิงพลังสุริยะ

รูปแบบต่างๆในการผลิตเชื้อเพลิงจากพลังแสงอาทิตย์ (ที่มาของรูปภาพ website : rsc)

หน่วยงาน Free Solar Energy Training ได้นำเสนอหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการผลิตเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ไว้อย่างน่าสนใจ และแน่นอนที่เชื้อเพลิงทดแทนสังเคราะห์เหลวหรือน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นั้นมีข้อดีและยังประโยชน์มากมาย น้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้รุ่นใหม่ได้ทุกประเภทโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นั้นมีสภาพเป็นกลางทางคาร์บอนและทำปฏิกริยาเช่นเดียวกันกับน้ำมันเชื้อเพลิงปกติ และที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ยังสามารถถูกดึงกลับไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ใหม่ต่อไปได้อีกด้วย

credit : https://ienergyguru.com/2018/03/เชื้อเพลิงพลังสุริยะ/