การขออนุญาตและการดำเนินการ ก่อน-หลังการติดตั้ง Solar PV Rooftop

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Solar PV Rooftop

เมื่อผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าผ่านการคัดเลือกจาก กฟน. หรือ กฟภ. แล้ว สามำรถเริ่มดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การขออนุญาตก่อนติดตั้ง Solar PV Rooftop

  • การขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1)
  • การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง.4)
  • กรณีที่อาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การขออนุญาตหลังจากติดตั้ง Solar PV Rooftop

  • การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
  • การแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต

 

Download เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC)

 

credit : http://www.solartron.co.th/thai/solarpvrooftop