Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยล แผงโซล่าเซล 2 หน้า

Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยล แผงโซล่าเซล 2 หน้า

Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยลโซล่า

โดยปกติแล้วแผงโซล่าเซลทั่วไปจะรับแสงและผลืตพลังงานได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้าเท่านั้น แต่แผงโซล่าเซลไบเฟเชี่ยล Bifacial Solar Panel สามารถรับแสงและผลิตแสงได้ทั้ง 2 ด้าน พลังงานด้านหน้าก็จะรับแสงโดยตรง ส่วนพลังงานด้านล่างหรือด้านหลังก็จะอาศัยแสงที่มันจะสะท้อนกลับมา การใช้งานส่วนมากที่เห็นโดยทั่วไปได้แก่ หลังคาโรงจอดรถ กลางทะเลทราย

เปรียบเทียบกับแผงปกติ

หลังคาจอดรถ

 กลางทะเลทราย

credit : https://www.mmcsolarfarm.com/topic-12-view.html