รู้ก่อนเลือก “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์”

ปัจจุบันพลังงานทดแทนกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเครื่องปั๊มน้ำ ซึ่งการจะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและเกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า ควรคำนึงถึงปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน

1.ประมาณการใช้งานก่อนติดตั้ง

อย่างแรกต้องประมาณการใช้งานก่อนติดตั้ง โดยเลือกขนาดปั๊มน้ำและแผงโซล่าร์เซลล์ให้เหมาะสมกับระดับความลึกของบ่อน้ำ โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ ถ้าเป็นน้ำบาดาลให้พิจารณาจากความลึกของบ่อ สามารถเปรียบเทียบได้ตามภาพดังนี้

2.การเลือกแผงโซลาร์เซลล์

การเลือกแผงโซลาร์เซลล์จะต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จัดจำหน่าย ความน่าเชื่อถือของโรงงาน คุณลักษณะของแผงโซลาร์เซลล์ การรับประกันและการดูแลหลังการขายด้วย โดยปัจจุบันชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ที่นิยมใช้งานมี 2 แบบ ได้แก่ แบบ Mono Crystalline และ Poly Crystalline
– แบบ Mono Crystalline จะผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 เปอร์เซ็นต์และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
– แบบ Poly Crystalline มีประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16 เปอร์เซ็นต์ใช้งานในที่อุณหภูมิสูงได้ดี มีราคาถูกกว่าและหาง่ายในท้องตลาด

3.การเลือก Solar Inverter

จากนั้นมาถึงวิธีการเลือก Solar Inverter (อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์) ที่เหมาะสม ซึ่ง Solar Inverter ต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำเท่านั้น และมีคุณสมบัติดังนี้


– ต้องเป็น Inverter สำหรับปั๊มน้ำเท่านั้น (หรือ Solar Pump Inverter)
– มีระบบ Maximum Power Point Tracking หรือ MPPT
– มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 55 ขึ้นไป
– สามารถรับแรงดันของแผงที่ติดตั้งได้
– กำลังขับ (Power) เหมาะสมกับปั๊มน้ำ
– มีการป้องกัน Surge จากฟ้าผ่า
– Inverter แบบไม่มีพัดลมระบายความร้อนจะดีกว่าเนื่องจากพัดลมเสียง่าย
เมื่อมีความเข้าใจในระบบการติดตั้งมากขึ้นก็จะทำให้ระบบที่ติดตั้งมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนาน อีกทั้งยังทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลรักษาในระยะยาวอีกด้วย

 

 

credit : http://www.store.asolar.co.th/article/59/รู้ก่อนเลือก-“ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์”#:~:text=ปัจจุบันพลังงานทดแทนกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย%20“ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์”%20จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานจากธรรมชาติ%20โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเครื่องปั๊มน้ำ%20ซึ่งการจะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประหยัดและเกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า%20ควรคำนึงถึงปัจจัยในหลาย%20ๆ%20ด้าน