โซลาร์ ปั๊ม นวัตกรรมช่วยเกษตรกรบรรเทาความขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการพิเศษ ช่วยประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างสะดวก ยั่งยืน และประหยัด ผ่านการติดตั้ง โซลาร์ ปั๊ม (Solar Pump) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดทำโครงการพิเศษ “PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน” ช่วยให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างสะดวก ยั่งยืน และประหยัด ผ่านการติดตั้ง โซลาร์ ปั๊ม (Solar Pump) ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นปั๊มน้ำพลังงานสะอาดใช้ฟรีในชุมชน หมดกังวลเรื่องแหล่งจ่ายไฟ มีน้ำใช้เพียงพอ สร้างรายได้จากการเพาะปลูก และมีแหล่งน้ำสะอาดใช้สอยในชุมชน

นวัตกรรม โซลาร์ ปั๊ม ช่วยบรรเทาความขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ให้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการทำประโยชน์ต่างๆ แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งพลังงานไฟฟ้า

โซลาร์ ปั๊ม

5 ข้อดี ของโซลาร์ ปั๊ม

1. มีปั๊มน้ำพลังงานสะอาดใช้ฟรีในชุมชน เป็นการดำเนินการภายใต้ ส่วนงาน PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ตั้งใจให้เกษตรกร สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกขั้นตอน ทั้งการจัดหาวัสดุ การติดตั้ง และอื่นๆ

2. หมดกังวลเรื่องแหล่งจ่ายไฟ เพราะแผงโซลาเซลล์ที่ใช้ร่วมกับระบบสูบน้ำในชุมชน เป็นแผงโซลาร์เซลล์ประเภทแยกอิสระ (Stand Alone System) ที่สามารถต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และปั๊มน้ำแบบชักได้ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ หรือน้ำบาดาลได้ทันที

3. มีน้ำใช้ทำการเกษตร-ปศุสัตว์แน่นอน เพราะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของ PEA ในขนาด 280-330 วัตต์ จะเริ่มตั้งแต่จำนวน 2-6 แผง สามารถสูบน้ำสำรองจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉลี่ย 2,000–5,000 ลิตร ดังนั้น ต่อให้แล้งเร็วหรือแล้งนานแค่ไหน เกษตรกรก็จะมีทรัพยากรน้ำใช้เพียงพออย่างแน่นอน

4. มีรายได้เพิ่มขึ้นช่วงหน้าแล้ง ผลผลิตทางปศุสัตว์-การเกษตรจะผลิดอกออกผลดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรน้ำ ดังนั้น เมื่อเกษตรกรมีน้ำใช้เพาะปลูกในปริมาณที่เพียงพอ ผลิตผลจะสมบูรณ์มีคุณภาพต่อตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม

5. มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับใช้สอยในชุมชน นอกจากการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร-ปศุสัตว์แล้ว Solar Pump ยังสามารถสูบน้ำ เพื่อกักเก็บไปยังถังเก็บน้ำของชุมชนสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคได้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างแหล่งน้ำสะอาด และการบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนในการใช้น้ำร่วมกัน ถือเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

การติดตั้ง Solar Pump ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2563 นี้ PEA เตรียมเดินหน้าสำรวจความต้องการในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งติดตั้งสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคภายในอีก 10 ชุมชน

ผู้สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโปรเจคพิเศษ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ได้ที่ www.pea.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Call Center 1129

โซลาร์ ปั๊ม

โซลาร์ ปั๊ม

โซลาร์ ปั๊ม โซลาร์ ปั๊ม

โซลาร์ ปั๊ม

โซลาร์ ปั๊ม

โซลาร์ ปั๊ม

อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/alive/innovation-alive/662245