โซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว

   สิ่งสุดท้ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวก่อนที่จะนำไปรับประทานต้องได้รับการกะเทาะเปลือกข้าวก่อน โดยที่ในสมัยโบราณจะใช้การตำข้าว ในปัจจุบันมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรมากมาย ในการเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันในการใช้เครื่องสีข้าวในการกะเทาะเปลือกข้าว ที่ช่วยให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมได้ดีขึ้น ช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน จึงทำการประยุกต์ใช้ของแผงโซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว หรือที่เรียกกันว่า โซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยที่จะมีอุปกรณ์ ดังนี้

  1. แผงโซล่าเซลล์(Solar Cell panel)ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะได้ออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
  2. เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่(Solar Charge Controller)ทำหน้าที่ในการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้เข้ากับแบตเตอรี่และจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลด
  3. แบตเตอรี่(Battery)ทำหน้าที่กักเก็บสำรองประจุไฟฟ้าไว้ใช้ ในการใช้งานกับโหลดหรือจะเป็นจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในยามฉุกเฉิน
  4. มอเตอร์(Motor)ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อน มอเตอร์ที่ใช้งานแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องความเร็วรอบหรือกำลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
  5. เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว(Rice Mill Machine)ทำหน้าที่แยกส่วนระหว่างเมล็ดกับเปลือกข้าว เพื่อนำเมล็ดข้าวไปรับประทานต่อไป ส่วนที่เป็นเปลือกข้าวก็จะรำและแกลบนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป

หลักการทำงานของโซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว จะใช้โซล่าเซลล์ที่จะรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วจะทำการเปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแล้วจะเชื่อมต่อไปยังเครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่ เพื่อให้มีการปรับแรงดันไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้มีความเหมาะสมกับแบตเตอรี่ก่อนที่จะเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟให้กับมอเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังขับจานโซ่และโซ่ให้หมุนส่งกำลังต่อไปขับล้อยางกะเทาะเปลือกข้าว ส่วนเปลือกข้าว(แกลบ) ที่เบากว่าจะถูกดูดและปล่อยทิ้งออกไปตามท่อโดยพัดลมดูดแกลบ

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวพบว่า ความเร็วเฉลี่ยที่ได้ในการสีข้าวคือ 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมงจะต้องสีจำนวน2 ครั้ง ในการสีข้าวครั้งที่1จะมีแกลบเหลือประมาณ 10% การสีข้าวครั้งที่2 จะมีแกลบเหลือประมาณ 0.5% ปัญหาที่พบจากการประเมินผลการใช้งานนั้นเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้มานั้นมาจากโซล่าเซลล์ ดังนั้นในการใช้งานจะต้องจัดวางเครื่องไว้ในตำแหน่งที่มีความเข้มแสง เพื่อให้โซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประโยชน์และคุณลักษณะของโซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าวครอบครัวพอพียงพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ช่วยให้สามารถบริโภคข้าวที่ง่าย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า นอกจากนั้นยังได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด

อ้างอิง  : http://www.thailedsolar.com/article/11/โซล่าเซลล์กับเครื่องสีข้าว