ขั้นตอนการขออนุญาต ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ บนหลังคา แบบถูกกฏหมาย

หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตติดตั้ง ให้พิจารณาที่ขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าครับ โดยแยกเป็น 3 ช่วงตามนี้ครับ

หมายเหตุ : เลือกดูว่า บ้านของเรา ตกอยู่ในเงื่อนไขที่เท่าไหร่ นะครับ เช่น ติด 10kWp  ก็ตกอยู่ในเงื่อนไขที่ 1 เป็นต้น

 

เงื่อนไขที่ 1. แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) <   200kWP (<200,000 Watt)
เงื่อนไขที่่ 2. แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 Watt – 1,000,000 Watt)
เงื่อนไขที่ 3. แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) >=1,000kWp (1,000,000 Watt) ขึ้นไป

 

ขั้นตอนการขออนุญาติ เงื่อนไขที่ 1.

1. ยื่นแบบ  อ.1 (ใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร) ที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเทศบาล/ อบต. ในท้องที่ที่อาคารตั้งอยู่

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ

– แบบคำขอ ข.1 แบบแปลนแสดงแผนผังและโครงสร้างหลังคา โครงสร้างรองรับแผงโซล่ารายละเอียดการติดตั้ง
– รายการคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มการสำรวจอาคาร เอกสารรองรับของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน (โยธา)

2. แจ้งยกเว้นฯ (ลงทะเบียนแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาติ) ยื่นเรื่องกับสำนักงาน กกพ/online + ยื่นเรื่อง mini cop (การผลิตกระแสไฟฟ้า solar rooftop)

 

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

อ้างอิง : https://www.gump.in.th/article/543