กรมโรงงานฯ – กฟผ. ศึกษาแนวทางกำจัดแผงโซลาเซลล์

“นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซล์ในบ้าน รวมถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งในอนาคตอีกประมาณ 15-20 ปีข้างหน้า ก็จะมีซากแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่กลายเป็นขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ภาครัฐจึงได้เตรียมการศึกษาล่วงหน้า ถึงแนวทางบริหารจัดการขยะดังกล่าว”

อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=WchrtHXoPw4