ศักยภาพและการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น – น้ำลงในประเทศไทย

การวัดและเก็บข้อมูลน้ำขึ้น – น้ำลงในประเทศไทยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา และกองทัพเรือ โดยทำการวัดและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2496 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้จัดพิมพ์มาตราน้ำเพื่อทำนายเวลาและความสูงของน้ำขึ้นลงเต็มที่ประจำวัน ตามชายฝั่งทะเลน่านน้ำไทย  และแม่น้ำเจ้าพระยา จากข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์ สรุปได้ว่าบริเวณที่มีความแตกต่างของระดับ น้ำขึ้น – น้ำลงค่อนข้างสูงกว่าบริเวณอื่น คือบริเวณปากน้ำระนอง จังหวัดระนอง มีค่าสูงสุดประมาณ     4 เมตร (กองทัพเรือ,2521:48) และมีค่าเฉลี่ยตลอดปี สูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าที่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า ดังนั้นการพัฒนาพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงในประเทศไทยไม่ได้มีการศึกษาและวิจัยเพราะความต่างระดับของน้ำขึ้น – น้ำลงในน่านน้ำไทยค่อนข้างต่ำ