พลังงานชีวภาพและชีวมวลคืออะไร

พลังงานชีวภาพและชีวมวล เป็นมวลสารของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น ป่า , ผลผลิตจากการเกษตร , กากเดนอันมาจากการเกษตร เช่น แกลบ , ฟาง , ปาล์ม เป็นต้น รวมทั้งของเสียจากโรงงานการเกษตร อย่างมูลสัตว์ เป็นต้น สำหรับทรัพยากรซึ่งควรนำมาสร้างเพื่อเป็นพลังงานในอนาคต ก็คือ กากเดนจากทางภาคเกษตรกรรม , มูลสัตว์ในฟาร์ม นั่นเอง โดยทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรหาได้ง่าย แถมยังมีราคาถูก พลังงานชีวภาพ จะใช้วัสดุเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิง ผ่านการใช้เทคโนโลยี เช่น การสะสมก๊าซ , การเผาไหม้ , การย่อยสลาย เป็นต้น

ต่อมาเมื่อชีวมวลถูกนำมาใช้ ในการผลิตพลังงานด้วยวิธีการที่เห็นผลและยั่งยืน ทำให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะฉะนั้นเราจึงทุกคนหันมาสนับสนุนพลังงานชนิดนี้อย่างพร้อมเพรียง ชีวมวลก็จะสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานได้อย่างหลายรูปแบบ โดยมีศักยภาพสูง ยกตัวอย่างเช่น การใช้กากจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าขึ้น โดยกระแสไฟฟ้าจะมีศักยภาพสูงถึง 3,000 เมกะวัตต์เลยทีเดียว

ในเรื่องของการหมักก๊าซชีวภาพ จริงอยู่ที่ว่ามันมีกำลังน้อยกว่าการเผาไหม้โดยตรง แต่ความสำคัญของการหมักก๊าซชีวภาพก็สามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ในเรื่องของการกำจัดมูลสัตว์รวมทั้งน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมาก

พลังงานชีวภาพ เป็นพลังงานสะอาด และเป็นอีกวิธีอันทรงคุณค่าในการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างสมบูรณ์ ด้วยวิธีนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพาหนะรถยนต์ต่างๆ ได้

อีกทั้งพลังงานชีวมวล เป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันผลร้ายต่ออุณหภูมิของโลกที่มันทำให้เพิ่มสูงขึ้นๆทุกที หลักการของชีวมวลต่อเรื่องนี้มีอยู่ว่า เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทดแทนในสัดส่วนอย่างเท่ากัน พืชเหล่านั้นก็จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นำมาเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของตนเอง ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เพราะฉะนั้น การใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นพลังงานซึ่งไม่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซตัวร้ายชนิดนี้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ต่อมาเมื่อมองเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นคุณจะพบกับการกู้วิกฤตโลกร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกรรมวิธีการผลิตพลังงานชีวมวล คือ พลังงานชนิดนี้ต้องมีคุณสมบัติทำให้ก๊าซเรือนกระจกลดลง รวมทั้งต้องถูกใช้ในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  นอกจากนี้การผลิตเชื้อพลังงานชีวมวลจะต้องไม่ทำให้เกิดการทำลายป่าไม้พืชพรรณธรรมชาติหรือระบบนิเวศ หรือ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยรวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ชาติ พลังงานชีวมวลจะต้องปลูกในวิธีการที่ยั่งยืนเท่านั้น

 

ที่มา : http://www.biofuelreview.com/