ด้านพลังงานในประเทศ

 1. แผนแม่บทพลังงานไทย
 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
 3. แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 4. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015)
 5. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015) (งานบรรยาย)
 6. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖
 7. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)
 8. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)
 9. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
 10. ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)
 11. แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจกำรพลังงาน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
 12. แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙
 13. พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
 14. พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
 15. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙
 16. คู่มือผู้รับบริการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 17. คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001
 18. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560

ความรู้ด้านพลังงาน

 1. ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร
 2. ระบบไมโครกริด
 3. พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 4. ระบบกักเก็บพลังงาน
 5. ระบบการบริหารจัดการพลังงาน
 6. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิธีกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทย
 7. แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
 8. CLEAN DISRUPTION Why current energy and transportation will be obsolete by 2030
 9. พลังงานภาคกลางและภาคตะวันออก
 10. พลังงานภาคเหนือ
 11. พลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 12. พลังงานภาคใต้
 13. สารานุกรมพลังงานทดแทน
 14. ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
 15. พลังงานทดแทน
 16. เทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด
 17. คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 18. การผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 19. รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2560 (Thailand PV Status Report 2016 -2017)
 20. คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 21. คู่มือการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 22. คู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
 23. เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
PDF Embedder requires a url attribute