ข้อดี-ข้อเสียของพลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล

ข้อดี
• ประเทศเกษตรกรรมมีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบสูง
• เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสามารถลดปริมาณขยะ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
• เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะในภาคครัวเรือน
• ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงปรับใช้ในชุมชนได้ง่าย
• โรงไฟฟ้าพลังชีวภาพและพลังชีวมวลมักมีขนาดไม่ใหญ่ จึงก่อมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนบ้าง แต่ไม่มากนัก

ข้อเสีย
• วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรมีวงจรการผลิตตามฤดูกาลจึงอาจมีปริมาณไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับกลไกตลาด
• วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรบางชนิดเก็บไว้ใช้ได้ไม่นาน
• วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรต้องมีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายและอาศัยพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่
• การเติบโตของตลาดพลังงานชีวภาพและชีวมวลอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพื้นที่การเกษตรถูกแย่งชิงไปทำการเพาะปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยว
• โรงไฟฟ้าพลังชีวภาพและพลังชีวมวลอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ