ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

         1. อย่าให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟเกินความสามารถ (Over Discharge) เพราะทำให้แบตเตอรี่มีอายุ การใช้งานสั้นลงกว่าปกติ

         2. อย่าประจุไฟแบตเตอรี่มากเกินไป ควรประจุไฟให้ถูกต้องเหมาะสม มิเช่นนั้นแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

         3. อย่าให้อุณหภูมิของ Electrolyte สูงเกินกว่า 50 °C

         4. รักษาแบตเตอรี่ให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและผุกร่อน

         5. อย่านำโลหะหรือเครื่องมือ เช่น ประแจหรือไขควงวางบนสะพานไฟ (Connector) เพราะอาจเกิดการ Spark สะเก็ดไฟ ทำให้

แบตเตอรี่ชารุดเสียหาย

         6. อย่าสูบบุหรี่บริเวณที่มีการประจุไฟแบตเตอรี่

         7. ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมี่การเชื่อมต่อ Plug ของแบตเตอรี่เข้ากับ Plug ของ Charger หรือ Truck ต้องเป็นขนาดเดียวกัน และ

ขั้วบวก ลบ ถูกต้อง

         8. อย่าถอดหรือขยับ Plug เมื่อมีการ On Charger หรือ On Key Switch ของ Truck

         9. ถอด Plug ออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ Truck หรือ เลิกการประจุไฟแบตเตอรี่

 

ที่มา : ลดค่าไฟฟ้า.com