กระบวนการผลิตพลังงาน

พลังงานชีวภาพ
พลังงานชีวภาพ (biogas energy) คือ พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการย่อยสลายวัตถุชีวภาพด้วยแบคทีเรียภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (anaerobic digestion) ทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ (biogas) ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้สองแนวทางหลักๆ ได้แก่ เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน และเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตก๊าซหุงต้มและก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ เช่น CNG LPG ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติ

กระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ

 

พลังงานชีวมวล
พลังงานชีวมวล (biomass energy) คือ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล (biofuels) ที่ผลิตขึ้นโดยอาศัยกระบวนการแปรรูปวัตถุชีวภาพ ดังนั้น พลังงานชีวภาพก็จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานชีวมวล เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซ พลังงานชีวมวลสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้สองแนวทางหลักๆ ได้แก่ เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน และเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์

กระบวนการผลิตพลังงานชีวมวล มีอยู่หลายแนวทางด้วยกัน ได้แก่ การเผาไหม้โดยตรง (combustion) หรือการสันดาป คือปฏิกิริยาการรวมตัวกันของวัตถุดิบที่ลุกไหม้กับออกซิเจนแล้วคายความร้อนออกมา พลังงานความร้อนที่ได้นี้สามารถนำไปผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงได้โดยอาศัยกังหันไอน้ำเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กระบวนการผลิตพลังงานชีวมวล

ที่มา : https://sites.google.com/a/nmrsw2.ac.th/renewable-energy/home/phlangngan-chiwphaph-laea-chi